Obsługa prawna firm Gdańsk – Nasz Oddział zajmuje się kompleksową obsługą prawną jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz fundacji. Od lat specjalizujemy się w prawnej obsłudze spółek, pomagamy przedsiębiorcom należycie wywiązać się z ciążących na nich prawnych obowiązków, dzięki czemu mogą oni zaoszczędzić cenny czas oraz poświęcić go wyłącznie sobie i prowadzonemu biznesowi.

Jesteśmy po to, aby zdjąć z przedsiębiorców obowiązek śledzenia bieżących zmian w przepisach prawnych i wesprzeć właścicieli firm i członków spółek w prowadzeniu firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochodzeniu swoich roszczeń oraz dopełnianiu formalności w sposób prawidłowy.

Udzielamy porad prawnych dla firm i przedsiębiorców, rozwiązujemy pojedyncze problemy naszych klientów i nawiązujemy długofalowe współprace, które rozliczamy według stawki godzinowej lub ryczałtu.

Aby jeszcze skuteczniej rozwiązywać Państwa problemy, współpracujemy ze specjalistami innych dziedzin, których profil powiązany jest z prowadzeniem przedsiębiorstwa jego działaniem i ewentualnymi problemami, jakie mogą pojawić się na tej drodze. Bez względu na formę
prowadzonej działalności, zapewniamy pełną obsługę prawną, prowadzenie spraw sądowych, mediacji i negocjacji z kontrahentami, pracownikami i klientami oraz postępowań windykacyjnych i przeciw egzekucyjnych. Rolą prawnika jest pomoc każdemu, kto się do niego zgłasza.

Kompleksowa obsługa prawna firmy nie polega tylko na sporządzaniu dokumentów i asyście w trudnych dla spółki chwilach. Prawnik reprezentujący interesy firmy może pomóc też zawsze, kiedy przedsiębiorcy szczególnie zależy na zachowaniu wysokiego standardu w kontaktach z kontrahentem albo na uzyskaniu określonego wyniku negocjacji.

Spółka to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Wyróżniamy ich kilka rodzajów. Wybór uzależniony jest od skali działalności, modelu biznesowego, relacji pomiędzy wspólnikami, ich sytuacji rodzinnej, oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa i założeń w zakresie oddzielenia majątku prywatnego od firmowego czy zamierzonych efektów podatkowych. W tych wszystkich obszarach możemy zaoferować sprawdzone rozwiązania.

Zapewniamy kompleksową obsługę przy zakładaniu nowych podmiotów.

Przygotowujemy projekty aktów założycielskich, redagujemy umowy pomiędzy wspólnikami oraz akcjonariuszami uwzględniające różnorodność sytuacji pomiędzy nimi. Proponowane przez nas sprawdzone rozwiązania sprawdzają się w czasie zgodnej współpracy, ale i zabezpieczają prowadzenie biznesu w sytuacjach konfliktowych. Reprezentujemy przed sądami rejestrowymi oraz organami administracji.

Wraz z rozwojem biznesu często zachodzi konieczność zmian jego struktury. Wówczas pomagamy przy wyborze odpowiedniej formy, doradzając przy przekształceniach, połączeniach lub podziałach. Analizujemy sytuację każdej spółki (due diligence) pod kątem optymalnego wykorzystania majątku. Przygotowujemy i kompleksowo obsługujemy procesy zmian osobowych po stronie wspólników, akcjonariuszy oraz w składach organów nadzorczych i wykonawczych.

Nasze usługi prawne obejmują też doradztwo w zakresie likwidacji spółek w sytuacji, gdy jest to spowodowane decyzją o zakończeniu biznesu lub brakiem możliwości osiągnięcia porozumienia co do dalszego prowadzenia działalności przez wspólników.

 

W jakich kwestiach Kancelaria jest w stanie zapewnić pomoc?

1. Analiza umów, w których firma jest jedną ze stron

Zawieranie umów to najczęstsza czynność prawna, do której dochodzi w firmie. Umowa jest podstawą zobowiązania. Umowę mogą zawrzeć dwie lub więcej osób. Umowa powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub formie aktu notarialnego. Samo oświadczenie woli np. ustne, przez telefon nie wystarczy do zawarcia umowy. Każda umowa powinna zawierać ważne elementy zależne od jej rodzaju. Warto pamiętać, że brak jednego z nich sprawia, że umowa staje się nieważna.

2. Tworzenie i kompletowanie dokumentacji transakcyjnej

Dokumenty (transakcje) reprezentują zdarzenia gospodarcze, które mają wpływ na sytuację finansowo-majątkową przedsiębiorstwa. Są to transakcje sprzedaży zakupów, magazynowe, związane z płatnościami i rozrachunkami, transakcje związane z produkcją wyrobów i realizacją usług. Proces transakcyjny obejmuje m.in. sporządzanie umów, porozumień, listów intencyjnych.

Dokumenty transakcyjne:

 • sporządzaniem projektów umów, analizą projektów przesłanych przez partnera danej
  transakcji, wprowadzaniem zmian do projektów,
 • analizą projektów umów pod kątem ryzyka prawnego i podatkowego,
 • zgłaszaniem podpisanych umów do odpowiednich instytucji lub podmiotów,
 • asystą przy zawieraniu umów, zwłaszcza w obrocie notarialnym,
 • występowaniem w imieniu klienta o pozwolenia, koncesje, zezwolenia, zaświadczenia i inne dokumenty niezbędne do zawarcia danej transakcji.
 

3. Przeprowadzanie zmian w strukturach firmy

Wsparcie przy realizowaniu zmian, takich jak:

 • Podniesienie kapitału zakładowego;
 • Obniżenie kapitału zakładowego;
 • Zmiany w organach spółki,
 • Zmiany w składzie wspólników spółki,
 • Zmiany w akcie założycielskim.
 

4.Wsparcie Klienta w kontaktach biznesowych z kontrahentami

Zaangażowanie i dbałość w codziennych kontaktach pozwalają budować wzajemne zaufanie. Na bazie zaufania można rozwijać trwałe relacje z kontrahentami i wzmacniać pozytywny wizerunek biznesu. W trakcie spotkania z kontrahentem warto skorzystać z pomocy prawnej.

Szybka analiza sprawy, bieżące doradztwo w wielu przypadkach okazuje się nieocenione przed podjęciem właściwej decyzji. Pozwala to również na uniknięcie niepotrzebnego ryzyka związanego z planowanym przedsięwzięciem gospodarczym.

5. Kierowanie przeciwko dłużnikom roszczeń o zapłatę

Każdy dłużnik, który zwleka z zapłatą należności musi liczyć się z tym, że jego wierzyciel lub wierzyciele będą podejmować odpowiednie kroki, aby je odzyskać. Pierwszą rzeczą w tej sprawie będzie napisanie oficjalnego dokumentu kierowanego do dłużnika tzw. wezwania do zapłaty. Jest ono istotne, ponieważ bez niego nie będzie możliwości dochodzenia należności w późniejszym czasie również przed sądem. Istnieją cztery wezwania do zapłaty (pierwsze, ostateczne, przedsądowe i sądowe). Jeżeli dłużnik otrzyma wezwanie przedsądowe i w dalszym ciągu nie zapłaci, kolejnym krokiem będzie skierowanie przez wierzyciela sprawy na drogę sądową. Sąd wyda nakaz, a wierzyciel będzie mógł się zgłosić do komornika i dojdzie do egzekucji komorniczej. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z polubownej ścieżki spłaty długu i dogadanie się z nim w tej kwestii. Ważnym elementem jest do kiedy ważne jest wezwanie. Może dojść do takiej sytuacji, że nastąpiło przedawnienie roszczeń.

6. Wszczynanie i egzekwowanie roszczeń dotyczących naruszenia dobrego imienia firmy

Firma od samego początku założenia pracuje nad swoją renomą, dba o swoje dobre imię. Budowa dobrego imienia firmy trwa latami. Niestety naruszenie dobra osobistego trwa znacznie krócej. Spółka w bardzo krótkim czasie przez nieprawdziwe oskarżenia może stracić swoja dobrą renomę i jej już nigdy nie odbudować. Najczęściej naruszenie dobrego imienia firmy przejawia się rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, zarzutów, które mają na celu zniszczenie konkurencji lub osłabienie jej na rynku.

W przypadku ochrony firmy przedsiębiorca powinien żądać zaprzestania naruszeń dóbr. Powinien skierować do sprawcy czynu wezwanie do zaprzestania naruszeń dobrego imienia firmy. Już na tym etapie sprawy pokrzywdzony może ubiegać się rekompensaty pieniężnej, jeżeli doszło do powstania faktycznej szkody. Przedsiębiorca jednak nie ma obowiązku składania takiego oświadczenia. Może od razu całą sprawę skierować na drogę postępowania sądowego. Sąd powinien ocenić czy doszło do naruszenia dóbr osobistych. Jeżeli sąd orzeknie na korzyść
przedsiębiorstwa, przedsiębiorca będzie mógł liczyć na odszkodowanie.

7. Sporządzanie opinii prawnych przed podjęciem decyzji o wystąpieniu z roszczeniem
na drogę sądową

Zdarza się również, że celem opinii jest ocena ryzyka wiążącego się z danym sposobem postępowania lub analiza zasadności skierowania sprawy na drogę sądową. W takim wypadku opinia prawna powinna zawierać przedstawienie praktyki oraz orzecznictwa sądowego.

Opinia prawna sporządzona może zostać w celu podjęcia decyzji, czy podpisanie konkretnej umowy lub podjęcie określonego działania ma podstawę prawną gwarantującą osiągnięcie zamierzonego celu, jak również w celu oceny, czy podjęcie danego działania jest dla Klienta
bezpieczne. Często przedmiotem opinii prawnej jest również przedstawienie możliwości wyjścia z określonego problemu.  Nie należą do rzadkości również opinie prawne obejmujące ocenę, czy wystąpienie na drogę sądową z określonym roszczeniem ma szansę powodzenia.