Prawo Karne Elbląg – W naszej kancelarii znajdziesz pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego. Zapewniamy obronę praw i interesów naszych klientów na każdym etapie postępowania tj. podczas postępowania przygotowawczym, przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak i
w postępowaniu wykonawczym. Oferujemy również reprezentacje osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Udział adwokata od samego początku sprawy karnej, może przynieść tylko same korzyści, które realnie wpływają na końcowy wyrok.

Zajmujemy się sprawami:

 • o zbrodnie i występki,
 • sprawy karne gospodarcze,
 • sprawy karne skarbowe,
 • sprawy wykonawcze.

Sprawa karna

Postępowanie karne przygotowawcze

Pierwszym etapem sprawy karnej jest postępowanie przygotowawcze. W postępowaniu przygotowawczym uczestniczą dwie strony. Jest to zawsze podejrzany i pokrzywdzony.

Od kiedy podejrzany uczestniczy w postępowaniu przygotowawczym?

Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów sporządza się, gdy „dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostateczne podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba(…)”, mówi o tym art. 313 § 1 k.p.k. Wydanie takiego postanowienia sprawia, że osoba w nim wskazana uzyskuje status podejrzanego, zgodnie z art. 71 § k.p.k. Od tego momentu staje się pełnoprawną stroną postępowania przygotowawczego.

Od kiedy pokrzywdzony uczestniczy w postępowaniu przygotowawczym?

Pokrzywdzony uzyskuje status strony procesowej już od chwili wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Cały etap postępowania przygotowawczego jest prowadzony przez prokuraturę i policję. Prokurator to podstawowy organ prowadzący i nadzorujący. Z racji swych kompetencji oraz zajmowanej pozycji prokurator w postępowaniu przygotowawczym występuje w roli „pana procesu” (dominus litis). Najczęściej prowadzi postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa, jest to tak zwane śledztwo własne. Jednakże może on powierzyć je Policji w całości, w określonym zakresie lub tylko do poszczególnych czynności.

W tym etapie zbierane i utrwalane są dowody w formie procesowej. Organy ścigania przeprowadzają dowody z przesłuchań, świadków i podejrzanych, zbierają i zabezpieczają dowody rzeczowe, przeprowadzają dowody z opinii biegłych.

W postępowaniu przygotowawczym wyróżnia się dwa etapy przygotowania. Jest to postępowanie „w sprawie” oraz postępowanie „przeciwko osobie”. Postępowanie w sprawie przechodzi w postępowanie przeciwko osobie od momentu przedstawienia zarzutu podejrzanemu. Postępowanie przygotowawcze kończy się z chwilą skierowania do sądu aktu oskarżenia.

Na tym etapie postępowania, jako kancelaria, chcemy jak najlepiej reprezentować interesy naszych klientów. Jesteśmy zobowiązani kontrolowania poczynań organów ścigania, który zatrzymał podejrzaną osobę. Aby ustalić, czy zostały dokonane uchybienia. Jesteśmy
również uprawnieni do przedstawienia dowodów świadczących na korzyść podejrzanego oraz zobowiązani do składania wniosków o przeprowadzenie czynności.

 

Postępowanie karne sądowe

Drugim etapem postępowania karnego jest postępowanie sądowe. Do sądu wpływa akt oskarżenia, a do oskarżonego odpis tego aktu. Wzywa to oskarżonego do składania wniosków dowodowych. Sąd ustala termin rozprawy.

Na rozprawie Sąd musi zapoznać się ze wszystkimi zgromadzonymi dowodami w sprawie. Prezentowane są opinie biegłych. Wszyscy świadkowie, którzy już byli przesłuchiwani przez prokuratora lub policję, będą musieli jeszcze raz zostać przesłuchani przed sądem.
Po tych czynnościach sąd może dopiero orzec o winie oskarżonego.

W związku z dużą wagą spraw karnych rola adwokata reprezentującego oskarżonego lub pokrzywdzonego jest bardzo istotna. Podczas procesu sądowego nasi specjaliści, jako obrońcy, uczestniczą w czynnościach procesowych. Ich rolą jest zgłaszanie wniosków dowodowych, powoływanie zeznań świadków czy przedstawienie opinii sporządzonych przez biegłych sądowych.

Postępowanie karne wykonawcze

Nasza kancelaria pomoże między innymi w sprawach:

 • rozłożenie grzywny na raty,
 • wniosek o skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonywania reszty kary,
 • warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po przerwie,
 • uzyskanie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • wydanie wyroku łącznego,
 • zmianę sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności,
 • zadośćuczynienie od Aresztu Śledczego za pogorszenie stanu zdrowia i złe warunki bytowe w trakcie tymczasowego zatrzymania,
 • zadośćuczynienie za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie,
 • zatarcie skazania.

 

Sprawy o zbrodnie i występek

Zbrodnia jest określana jako czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata albo surowszą karą. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie. Zbrodnia jest popełnione umyślnie, jeżeli jej sprawca ma zamiar ją popełnić, kiedy chce ją popełnić, kiedy przewiduje się możliwość jej popełnienia lub kiedy na to się godzi.

Przykładami zbrodni są:

 • zabójstwo,
 • ludobójstwo,
 • wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej,
 • niewolnictwo i handel ludźmi,
 • rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu,
 • gwałt,
 • sprzedaż narkotyków itd.
 

Występek jest to czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Występek można popełnić umyślnie lub nieumyślnie. Występek można popełnić umyślnie wtedy gdy sprawca ma zamiar go popełnić, kiedy chce go popełnić, kiedy przewiduje się możliwość popełnienia lub kiedy na to się godzi. Nieumyślne dokonanie występku występuje gdy sprawca nie mając zamiaru go popełniać, popełnia go na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że mógł przewidzieć popełnienie czynu.
Kodeks karny przewiduje specjalny rodzaj występku. Jest to występek chuligański (art. 115 § 21). Jego popełnienie jest zawsze umyślne.

Przykładami występku są:

 • kradzież,
 • nieumyślne spowodowanie śmierci,
 • pobicie
 • rozpijanie małoletniego itd.
 

Różnica między zbrodnią, a występkiem:

 1. Główną różnicą jest to, że zbrodnie można popełnić tylko umyślnie. Występek można popełnić umyślnie i nieumyślnie, jeśli stanowi tak szczególny przepis prawa.
 2. Zbrodnie przedawniają się po dłuższym okresie niż występki.
 3. Złagodzenie kary w przypadku zbrodni i występku wygląda inaczej.
 4. Osoba nieletnia, za zbrodnie odpowiada jak normalny, oskarżony dorosły, natomiast wprzypadku występku kara może zostać złagodzona.

Sprawy karne gospodarcze

Penalizacja życia gospodarczego postępuje; przepisy karne wprowadzone są do niemal każdej nowej ustawy. Sprawy karne zawsze stanowią wyzwanie dla firm i ich zarządów – nie tylko dlatego, że sankcje mogą być dolegliwe, ale również ze względu na inne czynniki znane wszystkim, którzy przeprowadzali przedsiębiorstwo przez kryzys związany z postępowaniem karnym. W takiej sytuacji akcjonariusze i klienci domagają się informacji, a często też zdecydowanych reakcji, pracownicy – w wielu przypadkach na podstawie niepełnych danych lub domysłów – odczuwają wzmożony stres, co wpływa na mniejszą produktywność, a nawet demobilizację personelu, a organy ścigania żądają precyzyjnych i szybkich odpowiedzi na zapytania. Udzielić pomocy może wtedy ktoś, kto nie tylko zna przepisy prawa i praktykę organów ścigania, ale także umie zarządzać kryzysem i zarysować scenariusze uwzględniające potrzeby oraz zagrożenia płynące od wszystkich uczestników danej sprawy.

Przykłady przestępstw gospodarczych:

 • łapownictwo,
 • pranie pieniędzy,
 • wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym,
 • fałszowanie znaków identyfikacyjnych,
 • wyłudzenia VAT,
 • płatna protekcja.

Sprawy karne skarbowe

Przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy pod groźbą kary grzywny określonej w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. W postępowaniu w sprawach o przestępstwach skarbowych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy kks nie stanowią inaczej.

Przykłady przestępstw skarbowych:

 • uchylanie się od obowiązku podatkowego,
 • nieprowadzenie lub wadliwe prowadzenie ksiąg,
 • niewystawianie faktur lub ich nierzetelność,
 • fałsz intelektualny,
 • pozorne bankructwo,
 • naruszenie zasad dotacji lub subwencji.