Nasza kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Są to sprawy, które przede wszystkim bardzo emocjonalnie wpływają na klienta. Dzieje się tak, ponieważ relacje panujące w rodzinie, to najbardziej prywatna część naszego życia i nie każdy chce, żeby w nią ingerować. Z tego powodu jesteśmy gotowi zapewnić naszym klientom pełne wsparcie. Niektóre zagadnienia prawne mogą być niezrozumiałe dla klienta, dlatego naszym celem jest profesjonalne podejście do danej sprawy, reprezentowanie go na jak najwyższym poziomie, ale także wytłumaczenie mu prawnych kwestii związanych ze sprawą.

Oferujemy naszym klientom takie usługi prawne jak:

 • Rozwodowych,
 • O alimenty,
 • O separację,
 • O ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • O kontakty,
 • O podział majątku.

Sprawy rozwodowe

Rozwód jest to definitywne rozwiązanie małżeństwa. Uzyskanie rozwodu jest możliwe tylko wtedy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – dalej: kro). Rozkład pożycia zostaje uznany za zupełny, jeśli uległy zerwaniu wszystkie więzy między małżonkami: duchowe, fizyczne i gospodarcze. Wśród rozwodów możemy wyróżnić:

 1. Rozwód z orzekaniem o winie (kończy małżeństwo z winy któregoś z małżonków)
 2. Rozwód bez orzekania o winie (za porozumieniem stron)
 3. Rozwód z orzekaniem o winie obojga stron 

 

Rozwód może odbywać się również z udziałem małoletnich dzieci lub bez ich udziału. Rozwody z udziałem małoletnich są szczególnie trudne. Ich obecność ma duży wpływ na przebieg procesu rozwodowego. Jeśli strony postępowania mają małoletnie dzieci, muszą ustalić między sobą takie kwestie jak władza rodzicielska, alimenty, kontakty oraz miejsce zamieszkania. Mogą to ustalić między sobą lub na drodze sądowej.

Małżonkowie często posiadają wspólny majątek. Oboje mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak każdy z nich może żądać, aby majątek został podzielony tak, żeby strona, która przyczyniła się w większym stopniu do powstania majątku wspólnego dostała więcej. Istnieją dwa sposoby do podziału majątku po rozwodzie:

 • umowny podział majątku
 • sądowy podział majątku

Alimenty

W sytuacji rozwodu bez orzekaniu o winie, jak i w sytuacji, w której dwoje małżonków jest winnych, możliwe jest żądanie od małżonka alimentów. Może się o nie ubiegać małżonek zostający w niedostatku. Alimentów od byłego małżonka niewinnego rozkładowi pożycia małżeńskiego można domagać się wyłącznie przez 5 lat od momentu uprawomocnienia się wyroku. W pozostałych przypadkach nie ma ograniczeń czasowych.

Postać rozwodu nie ma wpływu na alimenty dla małoletnich dzieci. Niezależnie czy to jest rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie. Natomiast ma istotny wpływ na alimenty między byłymi małżonkami. Jeden z małżonków, który w żadnym stopniu nie przyczynił się do rozpadu małżeństwa, jest niewinny, może dochodzić alimentów, gdy przyczyni się to do zaspokojenia potrzeb niewinnego małżonka lub gdy znajduje się on w niedostatku.

Sprawy o separację

Separacja jest alternatywą dla rozwodu. Rozwód jest to rozwiązanie ostateczne, w przypadku braku jakichkolwiek nadziei na utrzymanie małżeństwa. Często małżonkowie zanim podejmą decyzję o rozwodzie, decydują się na instytucje pośrednią, jaką jest separacja. Niektóre skutki separacji odpowiadają skutkom rozwodu. Jednak małżonkowie mogą cały czas ze sobą mieszkać, mimo że ustała między nimi więź duchowa, nie współżyją ze sobą, a także więź gospodarcza została w jakikolwiek sposób poruszona. Separacja nie musi być trwała. Małżonkowie mogą w każdej chwili wystąpić o rozwód lub naprawić relacje między sobą i do siebie wrócić.

Ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej

W niektórych sytuacjach po rozwodzie rodzice małoletnich dzieci nie mogą się porozumieć między sobą w sprawie sprawowania władzy nad swoimi pociechami. Władza rodzicielska polega na decydowaniu w sprawach leczenia, edukacji, wyjeździe za granicę, wyrabiania dokumentów oraz decydowaniu o ich majątku.

Ograniczona władza rodzicielska polega na tym, że Sąd powierza władzę rodzicielską jednemu z rodziców, natomiast prawa i obowiązki drugiego z rodziców zostają okrojone. Ten z rodziców, który ma okrojone prawa może współdecydować w ważnych aspektach dotyczących małoletniego. Natomiast ten rodzic, który sprawuje nieograniczoną władzę rodzicielską zajmuję się dzieckiem na co dzień i podejmuje wszystkie bieżące decyzje. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest skutkiem tylko i wyłącznie rozwodowym. Sąd może także ograniczyć władzę rodzicielską, jeżeli występuje zagrożenie dobra dziecka, takie jak:

 • konflikt lub brak współpracy między rodzicami;
 • choroba psychiczna jednego z rodziców;
 • odbywanie kary pozbawienia wolności przez rodzica;
 • uzależnienie rodzica od alkoholu, narkotyków lub innych używek itd.

 

Niekiedy może dojść do zawieszenia władzy rodzicielskiej. Następuje to wtedy, gdy jeden z rodziców nie ma możliwości zajęcia się małoletnim dzieckiem z powodu odbywani kary pozbawienia wolności, trwałego leczenia w szpitalu lub wyjazdu za granicę.

Utratę wszystkich praw do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących dziecka nazywamy pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Może to nastąpić, gdy wystąpi trwała przeszkoda uniemożliwiająca wykonanie władzy rodzicielskiej np. choroba psychiczna rodziców lub skazanie ich na długoletnią karę pozbawienia wolności. Także kiedy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej np. zmuszają dzieci do ciężkiej pracy, znęcają się nad nimi lub kiedy rażąco zaniedbują obowiązki wobec dziecka np. nie zapewniają mu środków egzystencji.

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania oraz środków wychowania na rzecz dziecka, ponieważ nie jest ono w stanie samo uzyskać środków na własne utrzymanie. Obowiązek alimentacyjny powstaje z chwilą urodzenia się dziecka. Trwa do momentu, aż dziecko osiągnie możliwość samodzielnego zapewnienia sobie środków utrzymania.

Sprawy o kontakty

Kontakt z dzieckiem to prawo i obowiązek każdego rodzica. Każdy rodzic niezależnie, gdzie się znajduje, ma prawo do kontaktów z dzieckiem. Władza rodzicielska w żadnym stopniu nie ogranicza prawa utrzymywania kontaktu dziecka z rodzicem, mówi o tym art. 113 k.r.o.

Jeżeli dziecko po rozwodzie rodziców zamieszka z jednym z nich, rodzice małoletniego powinni między sobą ustalić zakres i sposób kontaktów z drugim rodzicem. Jeżeli nie ustalą tego zgodnie między sobą, sprawę rozstrzyga sąd rodzinny.

Aby uniknąć późniejszych sporów między rodzicami w sprawie kontaktów z dzieckiem, można złożyć pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Treść porozumienia musi być zawarta i potwierdzona przez obie strony.

Sprawy o podział majątku

Majątek małżonków składa się z trzech części: majątku wspólnego, majątku osobistego żony i majątku osobistego męża. Po rozwodzie podziałowi podlega majątek wspólny. Wspólność majątkowa powstaje między małżonkami z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy prawa. Do wspólnego majątku zalicza się miedzy innymi dom, mieszkanie, działka letniskowa, firma, konta bankowe, kredyty, samochody. Majątek wspólny nie może być podzielony dopóki trwa wspólność ustawowa i żaden małżonek bez zgody drugiego nie może zbyć każdego elementu majątku wspólnego.

Sprawy o podział majątku wspólnego to jedne z najtrudniejszych spraw działowych. Majątek można podzielić na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest umowa w formie aktu notarialnego, jeśli chodzi o nieruchomość lub w formie pisemnej , jeśli chodzi o ruchomość np. samochód. Można też go podzielić zawierając wniosek o podział majątku w pozwie rozwodowym lub w odpowiedzi na wniosek. Trzecią możliwością jest podział majątku w drodze postępowania sądowego. Jest to niestety najdroższa i najdłuższa forma podziału majątku. Majątek po rozwodzie nie musi być podzielony na równe części. Może wystąpić taka sytuacja, że np. mąż dostanie 40%, a żona 60%, wszystko zależy jednak od okoliczności, które przedstawiamy na spotkaniu. Podział majątku po rozwodzie nie jest jednak konieczny. Małżonkowie po nim mogą nadal korzystać z rzeczy ruchomych i nieruchomych w równych częściach.